HOTEL METROPOLITAN
SAITAMA SHINTOSHIN

TEL : +81-48-851-1111

11-1 Shintoshin, Chuo-ku, Saitama-shi, Saitama, 330-0081 Japan

Google Maps